وعده ما 20 شهریور، پای چنار سبزه مشهد ....

 

مراسم متمرکز «روز گرگان» امسال در محله قدیمی سبزه مشهد راس ساعت 5 بعد از ظهر 20 شهریورماه برگزار می شود.

/ 2 نظر / 28 بازدید
خلیج گرگان

روز گرگان بر شما که به شهرت عشق میورزی مبارک و تهنیت باد[گل][گل]

گرگان نامه

اعتراض قزاق های گرگانی به نام قزاق محله نومل http://gorganname.com/general/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87/